Skip to main content

Gratis 10 jaar verlengde garantie - Actie

Al onze warmtepompen hebben nu een unieke naar 10 jaar verlengde garantie gratis! Wacht niet langer en kies voor het nieuwe verwarmen van Daikin. Registreer uw warmtepomp bij installatie, upload uw opdracht bevestiging en ontvang de 10 jaar verlengde garantie gratis. Lees hieronder alle voorwaarden

Deelnemen

Deelname is mogelijk wanneer u tussen 1/10/2023 en 31/3/2024 uw Daikin Altherma Warmtepomp heeft besteld bij uw installateur. Na of tijdens in bedrijfsstelling van uw warmtepomp dient u als eindgebruiker uw warmtepomp te registeren. Hierbij kunt u uw getekende offerte of opdrachtbevestinging uploaden waarbij de aankoop datum duidelijk wordt. Inbedrijfstelling en registratie kan tot uiterlijk 30/6/2024 om aan de promotie deel te kunnen nemen.

Wanneer aan de actie voorwaarden wordt voldaan krijgt uw installateur de kosten voor de verlengde garantie die hij bij inbedrijfsstelling afneemt bij Daikin gecrediteerd.

Check de uiterste garantiedatum in uw SBM omgeving om zeker te weten dat deze verlengde garantie door uw installateur is afgenomen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over je deelname aan deze promotie, kun je contact met ons opnemen via www.daikin.nl

Door deelname aan de promotie verklaar je dat je akkoord gaat met de Actievoorwaarden  van Daikin zoals vermeld op ...

Actievoorwaarden:

Promotie gratis 10 jaar verlengde garantie

1.    Bij aankoop van een Daikin Altherma warmtepomp ontvang je tijdelijk 10 jaar verlengde garantie op onderdelen gratis.

2.    Deze promotie loopt van 1 oktober 2023 tot en met 31 maart 2024 (aankoopdatum warmtepomp door eindklant bij installateur). 

3.    Deelnemend modellen:
Voor alle Altherma producten ingekocht bij Daikin Nederland of haar groothandelspartners.

4.    Deze promotie is alleen geldig indien de Daikin Warmtepomp in Nederland is ingekocht

5.    De eindklant dient de warmtepomp te registreren in Stand by Me voor 30/6/2024

6.    Middels het uploaden van de getekende offerte of opdrachtbevestiging dient de aankoopdatum van de eindklant bij de installateur zichtbaar te zijn.

7.    De verlengde garantie wordt bij inbedrijfsstelling door de installateur afgenomen in Stand By Me.

8.    Deze verlengde garantieperiode is voor de eindklant zichtbaar in SBM.

9.    Wanneer aan de promotie voorwaarden is voldaan wordt de aankoop van de verlengde garantie gecrediteerd aan de installateur.

10.    Deelname aan de Actie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname. Op verzoek van Daikin zal Deelnemer zich rechtsgeldig identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats en leeftijd overleggen.

11.    Deelname aan de Actie staat open voor consumenten en bedrijven.

12.    Deelname is niet toegestaan, en Daikin is gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie en eventuele volgende acties, waarbij het recht op het Voordeel komt te vervallen, wanneer:

    a.    een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie;

    b.      een Deelnemer meerdere, onvolledige of valse (e-mail) adressen, namen en/of andere (persoons)gegevens verstrekt;

    c.      gebruik wordt gemaakt van bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten;

    d.      sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden; of

    e.      een Deelnemer niet voor persoonlijk gebruik deelneemt aan de actie, maar handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

    f.       Daikin is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden – zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende Deelnemer - en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

13.    Daikin is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn. 3. Indien een Deelnemer zich niet binnen de in de Bijzondere Actievoorwaarden vermelde termijn, of binnen een maand wanneer deze termijn ontbreekt, bij Daikin heeft gemeld en het Voordeel heeft aanvaard, heeft Daikin het recht de aanspraak van die Deelnemer op het Voordeel te laten vervallen. Daikin kan het betreffende Voordeel eventueel aan een andere Deelnemer toekennen. Daikin is niet verplicht te melden dat het Voordeel is komen te vervallen.

14.   Wanneer het Voordeel een geldbedrag (cashback of creditering) is, kan dit alleen worden overgemaakt naar een rekeningnummer binnen Nederland. 

15.    Deze promotie kan gecombineerd worden met andere promoties van de deelnemende modellen.

16.    Daikin is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen en de installatie mogelijkheden bij de installateurs.

 

 

Daikin Nederland, november 2023