Skip to main content

Actievoorwaarden Win een Daikin Schaatsonesie 2022

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Daikin win een Onesie actie van februari 2022 via de website 
  www.daikin.nl/onesie (hierna: de website) gecommuniceerd.
 2. De actie-website is in eigendom en beheer van Daikin Nederland B.V. en dit is tevens de organisator van de actie.
 3. De actie geldt uitsluitend voor consumenten.
 4. Alle bezoekers van de website, vanaf 18 jaar, met vaste woon/verblijfplaats in Nederland, en een geldig Nederlands identiteitsbewijs, maken kans op de prijzen. (hierna: deelnemers)
 5. Daikin stelt van 4 tot en met 28 februari iedere dag 1 Daikin schaatsonesie beschikbaar voor een winnaar op Facebook of Instagram. Het is geen kansspel of loterij.
 6. De winnaars ontvangen van Daikin automatisch bericht. 
 7. Deelname aan deze actie geschiedt door het volgen van het Daikin Facebook en/of Instagram kanaal, het liken van onze post op Facebook of Instagram en het delen van deze post op het eigen Facebook of Instagram kanaal van de deelnemer.
 8. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.
 9. De prijzen van de actie zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen of contanten. Daikin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen toe te kennen.
 10. De bepaling van de winnaars van de actie vindt uiterlijk plaats op 2 maart 2022.
 11. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de uitslag via Facebook of Instagram. Over de uitslag kan verder niet worden gecorrespondeerd. Daarnaast worden de winnaars vermeld op de actiepagina van Daikin.
 12. Een week (7 dagen) na de bekendmaking van de winnaar, kan de prijs komen te vervallen als de deelnemer niet binnen die week heeft gereageerd op de correspondentie van Daikin.
 13. Daikin kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Daikin.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Daikin voor de desbetreffende actie, worden niet verstrekt aan derden, en na 1 jaar gewist. Deelnemers kunnen daarnaast zelf vrijblijvend aangeven of zij op de hoogte gehouden willen worden over productinformatie door Daikin via de Daikin nieuwsbrief.
 15. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in.
 16. Daikin kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 17. Daikin behoudt zich het recht voor om deze actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Daikin dit communiceren via de website.
 18. De actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website www.daikin.nl/onesie
 19. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Daikin Nederland. Het besluit van Daikin is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.
 20. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.
 21. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van de check kunnen worden ingezonden naar: marketing@daikin.nl
 22. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Druk- en typefouten voorbehouden.
 23. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de actie, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

  Daikin Nederland, februari 2022.